czas przeszły prosty

Czas przeszły prosty Past Simple

  Czasu Past Simple używamy:

  • kiedy mówimy o czynnościach, które miały miejsce i zostały zakończone w pewnym określonym czasie w przeszłości.

 

 

Budowa zdań w czasie Past Simple

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I bought (aj bot) ja kupiłem Did I buy? (did aj baj) Czy ja kupiłem? I didn’t buy (aj didnt baj) ja nie kupiłem
you came (ju kejm) ty przyszedłeś Did you come? (did ju kom) Czy ty przyszedłeś? you didn’t come (ju didnt kom) ty nie przyszedłeś
he ate (hi ejt) on zjadł Did he eat ? (did hi it) Czy on zjadł? he didn’t eat (hi didnt it) on nie zjadł
she forgot (szi forgot) ona zapomniała Did she forget? (did szi forget) Czy ona zapomniała? she didn’t forget (szi didnt forget) ona nie zapomniała
it had (it hed) to miało, ono miało Did it have? (did it hef) Czy to miało?, czy ono miało? it didn’t have (it didnt hef) to nie miało, ono nie miało
we decided (łi disajdid) my zdecydowaliśmy Did we decide? (did łi disajd) Czy my zdecydowaliśmy? we didn’t decide (łi didnt disajd) my nie zdecydowaliśy
you liked (ju lajkt) wy lubiliście Did you like? (did ju lajk) Czy wy lubiliście? you didn’t like (ju didnt lajk) wy nie lubiliście
they waited (dej łejtid) oni czekali, one czekały Did they wait? (did dej łejt) Czy oni czekali, czy one czekały? they didn’t wait (dej didnt łejt) oni nie czekali, one nie czekały

 

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy


 Zasady tworzenia zdań

  • Tworząc zdanie oznajmujące w czasie Past Simple, użyjemy czasownika w „drugiej formie”. Jeżeli jest to czasownik regularny, dodamy końcówkę –ed lub –d. Jeżeli czasownik jest nieregularny, drugiej formy należy się nauczyć na pamięć, ponieważ nie podlega ona żadnym zasadom.
  • W zdaniu pytającym używamy operatora „did” a czasownik występuje wtedy w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).
  • Zdanie przeczące tworzymy, dodając słówko „not” do operatora „did”: did not = didn’t

 

Przykłady zdań:

Zdania oznajmujące:

She worked in the office  two years ago. Ona pracowała w biurze dwa lata temu.

He came home at midnight. On przyszedł do domu o północy.

We waited for you yesterday. Czekaliśmy na ciebie wczoraj.

 

 

Zestaw do szybkiej nauki angielskiego

Zestaw do szybkiej nauki angielskiego


Zdania pytające:

Did she work in the office? Czy ona pracowała w biurze?

Did he come home at midnight? Czy on przyszedł do domu o północy?

Did we wait for you yesterday? Czy my czekaliśmy na ciebie wczoraj?

 

Zdania przeczące:

She didn’t work in the office. Ona nie pracowała w biurze.

He didn’t come home at midnight. On nie przyszedł do domu o północy.

We didn’t wait for you yesterday. My nie czekaliśmy na ciebie wczoraj.

 

 

 Charakterystyczne określenia czasu:

wczoraj – yesterday

w ubiegłym tygodniu, w ubiegłym roku, w ubiegłym miesiącu itp.- last week, last year, last month…

dwa dni temu, cztery lata temu, pięć miesięcy temu itp. – two days ago, four years ago, five months ago…

w 2005, w październiku,  itp. – in 2005, in October…