dobre cechy pracownika

Dobre cechy pracownika po angielsku, ogłoszenie o pracę

 

Dobre cechy pracownika

ambitious ambitny

convincing przekonujący

 creative twórczy

dynamic dynamiczny

flexible elastyczny

honest uczciwy

motivated zmotywowany

organized zorganizowany

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD

patient cierpliwy

punctual punktualny

reliable solidny, niezawodny, wiarygodny

responsible odpowiedzialny

talented utalentowany

tolerant tolerancyjny

Przykłady zdań:

My boss is very ambitious.  Mój szef jest bardzo ambitny.

We need creative and talented students.  Potrzebujemy twórczych i utalentowanych studentów.

A secretary should be punctual.  Sekretarka powinna być punktualna.

 

 

pracownik po angielskuPracownik i pracodawca

 

employee pracownik

employees pracownicy

employer pracodawca

promotion awans

experience doświadczenie

job application podanie o pracę

 

Curriculum Vitae życiorys, CV

career praca zwodowa

courses kursy

achievement osiągnięcie

references referencje

marital status stan cywilny

position stanowisko, posada

skills umiejętności

employment zatrudnienie

education wykształcenie

Przykłady zdań:

What is your marital status? Jaki jest twój stan cywilny?

Which job skills will be most important in the future? Które umiejętności zawodowe będą najważniejsze w przyszłości?

How can I increase my chances of getting a promotion?  Jak mogę zwiększyć szanse na dostanie awansu?

 

Ogłoszenia o pracę po angielsku

 

Szybki angielski w rozmowie, książka z CD. Angielski z prostym zapisem wymowy

Szybki angielski w rozmowie, książka z CD. Angielski z prostym zapisem wymowy

job advertisements ogłoszenia o pracę

This is a fantastic opportunity for… To jest fantastyczna możliwość na…

You would be expected to…  Oczekuje się… 

This is a great chance to develop your career. To wspaniała szansa na rozwój kariery.

 

 

The Candidate must have: Kandydat musi mieć:

the legal right to work in the UK Legalne prawo, aby pracować w Zjednoczonym Królestwie (Wielkiej Brytanii)

a good level of written and spoken English dobry poziom znajomości angielskiego w piśmie i mowie

the ability to motivate and develop your team umiejętność motywowania i budowania zespołu

relevant qualification, experience and knowledge kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę związaną z pracą

energy for long shifts and hard work, often under pressure energię do długiej pracy na zmiany i ciężkiej pracy, często pod presją

self motivation and good organisational skills motywację wewnętrzną i dobre zdolności organizacyjne

excellent customer service skills doskonałe zdolności obsługi klienta

Must be willing to work overtime when required W razie potrzeby musi być chętny do pracy w nadgodzinach

 

Wyjątkowe rozmówki angielskie - od słówek i zwrotów aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

Zobacz także:

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn